iM

Thiền An Nhiên Tự Tại

Vì sao gọi là môn thiền an nhiên tự tại, vì muốn nói tới kết quả mà môn này sẽ đem tới cho các học viên, đó là an (peace), nhiên (ease) và tự tại (self-mastery). Đây là những trạng thái thiền thông thường, chưa phải là trạng thái siêu việt, mầu nhiệm gì cả.

Meditation is simply Being

Meditation methods may differ in forms but converge on the same ultimate direction of realizing non-duality. Essentially walking, sitting, standing and lying down are all forms of meditation. Meditation is everything we do; anywhere, anytime. Meditation is simply Being.

Subscribe to iM