Thiền An Nhiên Tự Tại

Lớp thiền đang dạy là Thiền An Nhiên Tự Tại:

  • Bản thế của phương pháp thiền là môn quán hơi thở, không phải là một môn thiền gì cao siêu.
  • Vì sao gọi là môn thiền an nhiên tự tại, vì muốn nói tới kết quả mà môn này sẽ đem tới cho các học viên, đó là an (peace), nhiên (ease) và tự tại (self-mastery). Đây là những trạng thái thiền thông thường, chưa phải là trạng thái siêu việt, mầu nhiệm gì cả.

[trích từ sách "iM Thiền An Nhiên Tự Tại (1)" của Thầy Hằng Trường]